O vinte e seis de setembro sete alumnos/as remataron a súa cualificación profesional neste itinerario de Xestión de repoboación forestais e tratamentos silvícolas

Os/as mozas e mozos acadaron as competencias profesionais para programar e organizar as actividades necesarias para a repoboación forestal, a corrección hidrolóxica forestal, e a realización de tratamentos silvícolas, así como coordinar os recursos humanos, e materiais dispoñibles cumprindo a normativa de prevención de riscos laborais e respetando o medio natural.

Dende o seis de xuño  ate o vinte e seis de setembro recibiron catrocentas vinte horas de formación específica, nas que se impartiron os seguintes contidos:

  • Realizar operacións topográficas en traballos de agricultura, xardinería e montes.
  • Xestionar as operacións de repoboación forestal, e de corección hidrolóxico-forestal.
  • Xestionar os tratamentos silvícolas

A maiores recibiron cincuenta horas en inglés,  informática e fomento da igualdade entre homes e mulleres.

O alumnado ademais da formación tivo a oportunidade de participar nunha contorna real de traballo mellorando a súa empregabilidade.

Poderán profesionalmente exercer a súa actividade en postos ou ocupacións relacionados con ocupacións de:

  • Encargado de empresas de repoboacións
  • Encargado de empresas que realicen traballos de corrección hidrolóxico-forestal
  • Práctico/a en traballos de topografía
  • Encargado/a de empresas que realicen tratamentos silvícolas
  • Encargado/a de empresas que realicen traballos de construcción e mantemento de camiños forestais

O programa Plan Xuvenil de Integración Profesional Mocidade con Emprego está cofinanciado polo Fondo Social Europeo a través da Iniciativa de Emprego Xuvenil e Garantía Xuvenil